ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបាន​ចាត់តាំងដោយភាគហ៊ុននិក និងជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិង​ចាត់ចែង​ កំរិតខ្ពស់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន។ ត្រឹមឆ្នាំនេះ ចំនួន​សមាជិកនិង​ព័ត៌មាន របស់នាយក​នីមួយៗ​នៃ​ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ​មានដូចខាងក្រោម៖

១.​ លោក មូនេអូ តាស៊ីរូ ជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២. លោក ហ្វូមីអូ ឃ្យូម៉ា ជានាយកឯករាជ្យ

៣. លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ ជា​នាយកនិងនាយកប្រតិបត្តិ

៥. លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា ជា​នាយក​និង​នាយកប្រតិបត្តិរង

គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ

នាយកប្រតិបត្

លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា

នាយកប្រតិបត្តិរង

លោក ក្លេម៉ង់ រ៉េវើសាត

ប្រធានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក ដាំ រតន

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ចក់ ថាន

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង ទំនាក់ទំនងដៃគូអាជីវកម្ម

លោក វ៉ាត មាស

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមូលទុន

លោក សៅ រិទ្ធីសី

ប្រធាននាយកដ្ឋានការិយាល័យជួរក្រោយ

លោក សុឹង សុខា

ប្រធានផ្នែកវាយតម្លៃភតិសន្យា

កញ្ញា ជា សៀវលីន

ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកនាងចេង សំបាន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល

លោក កើត ហ៊ាង

ប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ប្រតិបត្តិតាម

កញ្ញា ទ្រឿង ស្រីពៅ

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស