ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបាន​ចាត់តាំងដោយភាគហ៊ុននិក និងជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិង​ចាត់ចែង​ កំរិតខ្ពស់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន។ ត្រឹមឆ្នាំនេះ ចំនួន​សមាជិកនិង​ព័ត៌មាន របស់នាយក​នីមួយៗ​នៃ​ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ​មានដូចខាងក្រោម៖

១. លោក Muneo TASHIRO ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២. លោក Fumio KYUMA ជាអភិបាលឯករាជ្យ

៣. លោក Riki ISHIGAMI ជាអភិបាលនិងនាយកប្រតិបត្តិ

៤. លោក Yusuke KOZUMA ជាអភិបាលនិងនាយករងប្រតិបត្តិ

គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

លោក Riki ISHIGAMI

នាយកប្រតិបត្តិ

លោក Yusuke KOZUMA

នាយករងប្រតិបត្តិ

លោក Clement REVERSAT

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក ដាំ រតនៈ

នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ចក់ ថាន

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង ទំនាក់ទំនងដៃគូអាជីវកម្ម

លោក វ៉ាត មាស

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមូលទុន

លោក សៅ រិទ្ធីសី

ប្រធាននាយកដ្ឋានការិយាល័យជួរក្រោយ

លោក ធឿន ប៊ុនថា

ប្រធានផ្នែកវាយតម្លៃភតិសន្យា

លោកស្រី ទូច ពិសី

ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកនាងចេង សំបាន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល

លោក កើត ហ៊ាង

ប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ប្រតិបត្តិតាម

កញ្ញា ទ្រឿង ស្រីពៅ

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស