ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបាន​ចាត់តាំងដោយភាគហ៊ុននិក និងជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិង​ចាត់ចែង​ កំរិតខ្ពស់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន។ ត្រឹមឆ្នាំនេះ ចំនួន​សមាជិកនិង​ព័ត៌មាន របស់នាយក​នីមួយៗ​នៃ​ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ​មានដូចខាងក្រោម៖

១.​ លោក មូនេអូ តាស៊ីរូ ជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២. លោក ហ្វូមីអូ ឃ្យូម៉ា ជានាយកឯករាជ្យ

៣. លោក អ៊ុច សុភ័ណ្ឌ្ឌ អភិបាលឯករាជ្យ

៤. លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ ជា​នាយកនិងនាយកប្រតិបត្តិ

៥. លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា ជា​នាយក​និង​នាយកប្រតិបត្តិរង

គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ

នាយកប្រតិបត្

លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា

នាយកប្រតិបត្តិរង

លោក ក្លេម៉ង់ រ៉េវើសាត

ប្រធានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក ចក់ ថាន

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង ទំនាក់ទំនងដៃគូអាជីវកម្ម

លោក វ៉ាត មាស

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមូលទុន

កញ្ញា ចាន់​ សុវណ្ណលីដា

ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក សៅ រិទ្ធីសី

ប្រធាននាយកដ្ឋានការិយាល័យជួរក្រោយ

លោក សុឹង សុខា

ប្រធានផ្នែកវាយតម្លៃភតិសន្យា

កញ្ញា វ៉ាន់ណា ថងសុជាតា

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

អ្នកនាងចេង សំបាន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល

លោក កើត ហ៊ាង

ប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ប្រតិបត្តិតាម

លោក អ៊ីង ពិសិដ្

អ្នកអភិវឌ្ឍន៏ JAVA ជាន់ខ្ពស់