ជីអិល ហ្វាយនែន ជាដៃគូជួយឲ្យជីវភាពលោក-អ្នកកាន់តែប្រសើរ! ជាមួយនិងបណ្តាញលក់ដ៏ច្រើន យើងកាន់តែអាចស្ថិតនៅជិតអតិថិជនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជីអិល ហ្វាយនែន ទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល់ សេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើម៉ូតូ ហុងដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមហាងលក់ម៉ូតូហុងដាផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេតែមួយគត់ នៅក្នុងទីផ្សារម៉ូតូក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជីអិល ហ្វាយនែន យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មរំលស់ម៉ូតូហុងដាមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈហាងម៉ូតូមួយទឹក និងហាងលក់ម៉ូតូទូទៅទូទាំងប្រទេស។

 
  • ដេញថ្លៃម៉ូតូ គ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា ​និងម៉ូតូកង់បីមួយទឹកដែលមានគុណភាពល្អ​ ជាមួយតម្លៃសមរម្យ
  • អាចពិនិត្យម៉ាសុីនម៉ូតូមុនពេលដេញថ្លៃបាន
  • ដំណើរការលក់ដេញថ្លៃងាយស្រួល ឆាប់រហ័សងាយទទួលបានម៉ូតូ​ គ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា និងម៉ូតូកង់បី
  • មានម៉ូតូ គ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា និងម៉ូតូកង់បីជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស