ជីអិល ហ្វាយនែន ជាដៃគូជួយឲ្យជីវភាពលោក-អ្នកកាន់តែប្រសើរ! ជាមួយនិងបណ្តាញលក់ដ៏ច្រើន យើងកាន់តែអាចស្ថិតនៅជិតអតិថិជនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជីអិល ហ្វាយនែន ទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល់ សេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើម៉ូតូ ហុងដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមហាងលក់ម៉ូតូហុងដាផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេតែមួយគត់ នៅក្នុងទីផ្សារម៉ូតូក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុន​ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលសុី កំពុងផ្តល់សេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដល់តំណាងចែកចាយម៉ូតូកង់បី Bajaj ទាំងអស់។ Bajaj គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូកង់បីដែលឈានមុខគេនិងល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយពួកយើងនឹងបន្តពង្រីកបណ្តាញដៃគូរបស់យើងបន្តបន្ទាប់ទៀត។

 

  • ទិញម៉ូតូ និងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា មួយទឹកដែលមានគុណភាពល្អជាមួយតម្លៃសមរម្យ
  • អាចពិនិត្យម៉ាសុីនម៉ូតូ មុនពេលដេញថ្លៃ
  • ដំណើរការលក់ដេញថ្លៃងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ងាយទទួលបានម៉ូតូ និងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា
  • មានគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា និងម៉ូតូជាច្រើនសំរាប់ជ្រើសរើស