ដំបូង៖ ជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

រហ័ស៖ សេវាកម្មរហ័សនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់

តែងតែឈានទៅមុខ៖ តែងតែឈានមុខនិងជាអ្នកទីមួយដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការច្នៃប្រឌិតលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថល