បុគ្គលិកគឺជាកត្តាដែលជំរុញភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ពួកគេគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏វិសេសវិសាល ហើយយើងនៅតែបន្តកសាងក្រុមការងារដែលមានការសហការដ៏រឹងមាំមួយ។