ទស្សនៈវិស័យរបស់យើង

ទស្សនៈវិស័យ​របស់ក្រុមហ៊ុនជីអិល​ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺស្របទៅតាម​ទស្សនៈវិស័យ​របស់ក្រុមហ៊ុន​មេ Group Lease ដែលមាន​ ពាក្យ ´ តែមួយគត់´ ចំនួន៣ដែលរួមមាន៖

១​ ក្រុមហ៊ុនដែល​មាន​ការវិវឌ្ឍន៍ជាសាកលលោក

២ ក្រុមហ៊ុនដែល​ឈានមុខគេនិងគ្របដណ្តប់លើតំបន់ជនបទ

៣ ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថល​​

ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ​កំពុងរក្សាតួនាទីរបស់ខ្លួនជា​អ្នកផ្តល់កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថលដែលឈានមុខគេ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមេ​ដែល​កំពុងតែកសាង​កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថល សម្រាប់បំរើដល់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់។