ប្រវត្តិរបស់យើង

1986

 • ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease PCL ត្រូវបានបង្កើតឡើង

2004

 • ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease PCL ចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលប័ត្រប្រទេសថៃ (SET)

2011

 • ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមកសិក្សាអំពីទីផ្សារកម្ពុជា

2012

 • ផលិតផលដំបូង៖ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុលើម៉ូតូហុងដាថ្មី
 • ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា
 • កិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូផ្តាច់មុខជាមួយក្រុមហ៊ុន N.C.X.Co., Ltd
 • ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែឧសភា
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅខែមិនា

2013

 • ផលិតផលថ្មី៖ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុលើគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា
 • ប្រតិបត្តិការគ្រប់ដណ្តប់លើទូទាំង២៥ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា

2015

 • ផលិតផលថ្មី៖ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុលើប្រព័ន្ធសូឡា
 • ការពង្រីករបស់ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសឡាវ

2016

 • Group Lease PLC ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងសន្ទស្សន៍នៃក្រុមហ៊ុន១០០មានតំលៃខ្ពស់នៅ SET និងសន្ទស្សន៍របស់ MSCI (Morgan Stanley Capital International)
 • ការពង្រីករបស់ក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា និងស្រីលង្ការ
 • ផលិតផលថ្មី៖ Motor for Plus
 • ទទួលបានភ្នាក់ងារលក់ចំនួន៥០០០

2017-2018

 • ការបង្រួបបង្រួមភាពជាដៃគូរបស់យើងខ្ញុំជាមួយក្រុមហ៊ុន អិនសុីអុីច តាមរយៈការបង្កើនវត្តមានរបស់យើងដល់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយហុងដាថ្មីចំនួន១២បន្ថែមទៀត។

2019

 • ម៉ូតូកង់បី Bajaj

2020

 • ពង្រីកបណ្តាញរបស់យើងទៅដល់តំណាងចែកចាយទូទៅ

 • ម៉ូតូមួយទឹក ជាផលិតផលថ្មីរបស់យើង