យើងផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកស្មើរៗគា្ន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​ន៍ការងារស្របតាមការរីកចំរើនដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ដោយអោយតម្លៃលើ ការបងើ្កតថ្មី ការច្នៃប្រឌិត លទ្ធផលការងារ និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗ។ យើងមានគោលបំណង​ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិក​ទាំងអស់នូវបរិយាកាសការងារដែលមាន​លក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ និងកាន់តែ​ប្រសើរ​​ដោយមានសេ្ថរភាពយូរអងែ្វង។

នៅ ជីអិល​ ហ្វាយនែន បុគ្គលិកទាំងអស់មានឱកាសសើ្មគ្នា ក្នុងការទទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍និងរីកចំរើនក្នុងវិជ្ជាជីវៈការងារ ដោយអាស្រ័យលើ លទ្ធផលនិងសមិទ្ធផលការងារ​​ ការប្តេជ្ញាចិត្ត​ និងភាពស្មោះត្រង់​ របស់ពួកគេ។​​ យើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃមួយ ដែលការរីកចំរើនរួមគ្នា​នៃក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនគឺជាគន្លឹះនៃការឈានទៅរកអាជីវកម្មដែលជោគជ័យនិងមានភាពស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង។

ជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលរៀបចំឡើងដោយយើងផ្ទាល់ ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន បានផ្តល់ឱកាសបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់ ហើយពួកគេអាចធ្វើការជ្រើសរើសកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលសមស្របដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។

១-ការបណ្តុះបណ្តាលទៅលើគោលការណ៍ និងនិតិវិធីការបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងសំរាប់បុគ្គលិកថ្មី

២-ការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទជាក់លាក់: វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាសំរាប់ទៅថ្ងៃអនាគត ដោយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកតាមរយៈការសិក្សា ដែលជាទូទៅ​ធ្វើតាមរយៈការ​កែប្រែនូវឥរិយាបថ ឬបង្កើននូវចំនេះដឹង ​និងជំនាញរបស់បុគ្គលិក។

៣-ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម: វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោត​ទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ឬក៏នាយកដ្ឋានមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រោយពេលដែលបានផ្តល់​ការបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយ។ អ្នកបណ្តុះបណ្តាលនឹង​ធ្វើការបំពេញនូវព័ត៌មាន ឬឯកសារដែលខ្វះខាត ក្រោយពេលដែលបុគ្គលិកបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។

៤-ការបណ្តុះបណ្តាលដោយស្ថាប័នខាងក្រៅ: វគ្គសិក្សារនេះគឺសំរាប់វគ្គលើ ការគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យ វិធីសាស្ត្រសាវនកម្មផ្ទៃក្នុង វិធិសាស្ត្រក្នុងការលក់ បណ្តុះបណ្តាលលើអ្នកបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកពន្ធដា ហើយនិងការគ្រប់គ្រងទូទៅ ដែលបង្រៀនដោយអ្នកបណ្តុះបណ្តាលមានជំនាញខាង ធនាគារ​និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និងបណ្តុះបណ្តាល​ថ្នាក់អន្តរជាតិ។

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង​មានមូលដ្ឋានទៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងតម្រូវការ សកម្មភាពជាក្រុម ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល​ដ៏​ច្នៃប្រឌិត។ យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការទទួលយកសំណើរពីបុគ្គលិក ក្នុងការបង្កើតឬស្វែងរកវិធីសាស្រ្តថ្មី ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្តល់ការ​គាំទ្រដល់​បុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។