ឪកាសការងារ

+ ផ្នែកវិភាគឥណទាន

  • មន្ត្រីវិភាគឥណទាន

 + ផ្នែកប្រមូលទុន

  • មន្ត្រីប្រមូលទុន (សាខា ភ្នំពេញ​ និង ខេត្ត ពោធិ៏សាត់)

 + ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

  • មន្ត្រីផលិតផល (ខេត្ត កំពត)
  • មន្ត្រីឥណទាន (សាខា ភ្នំពេញ ក្រុង តាខ្មៅ ខេត្ត កំពត និង ខេត្ត បាត់ដំបង)