ឪកាសការងារ

+ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលដែលស្ថិតនៅអគារលេខ 270-274 មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Email: hr@gl-f.com។
សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៧ ៥០៨ ២២២ ឬ ០៨៧ ៥៥៩ ២២២។