បណ្តាញទូទាត់

ការផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អទៅកាន់អតិថិជនគឺជាអាទិភាពទីមួយរបស់យើង ហើយយើងនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវជំរើសបង់ប្រាក់ដែលមានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែល្អប្រសើរទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងជានិច្ច។ អតិថិជនទាំងអស់របស់ជីអិល ហ្វាយនែន អាចធ្វើការទូរទាត់បង់ប្រាក់ មកកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈបណ្តាភ្នាក់ងារទូរទាត់ចល័តដូចខាងក្រោមដែលមានជាងមួយម៉ឺនកន្លែង បន្ថែមពីលើភ្នាក់ងារដៃគូចែកចាយរបស់ជិអិល ហ្វាយនែនទាំងអស់។