លក្ខខណ្ឌផលិតផល ម៉ូតូកង់បីថ្មី

  • គ្មានប្រាក់បង់ដំបូង (សម្រាប់ម៉ូតូកង់បី Bajaj RE ប៉ុណ្ណោះ)
  • ផ្ទះជួលក៏បង់រំលស់បាន
  • អនុម័តឆាប់រហ័ស
  • គ្មានទ្រព្យបញ្ជាំ
  • រយះពេលបង់ចាប់ពី ១ឆ្នាំដល់៣ឆ្នាំ