ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Ganzberg Cup 20121”ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 8 ក្រុមចុងក្រោយ

 

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Tiger Street Football festival 2019”ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 32ក្រុមចុងក្រោយ

ក្នុងខែមេសា ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពាន “Ganzberg Cup 2019”, បច្ចប្បន្នពួកយើងកំពុងនៅក្នុងការប្រកួត

Other activities:

Pick up garbage after practice. We respect pitch and supporters with clean. We hope it will be a new culture.

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “GANZBERG FUTSAL CUP 2018” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 2

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពាន “Tiger Street Football festival” មានក្រុមចំនួន 120ពីរាជធីនីភ្នំពេញ និង230មកពីតាមបណ្តាខេត្ត យើងទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 3ក្នុងមណ្ឌល ភ្នំពេញ និងលេខ4 ទូទាំងខេត្តក្រុង

នៅក្នុងខែ តុលា ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពា “INTEGRITY FOOTBALL CUP 2017” ទទួលបានចំណាតថ្នាក លេខ១

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Holy Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 4

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Pocari Sweat Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 8ក្រុមចុងក្រោយ

2015 ពួកយើងចាប់ផ្តើមលេងបាល់ទាត់ ដោយមានឈ្នោះផ្លូវការ “GLF Football Club”.

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “K11 Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 8ក្រុមចុងក្រោយ

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “4D Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ ៣

ពួកយើងចាប់បង្កើតក្រុម ប៉ុន្តែមិនមានឈ្នោះផ្លូវការនូវឡើយ