ជីអិល បរច្ចិាកថវិកា ជួយជនរងគ្រោះគោយសារទឹកជំនន់

ថ្ងៃទី 08 កុម្ភៈ 2017

Group Lease PCL. និងក្កុម្ហ ុនបុក្រសម្ព័នធរបស់ខ្លួន ដែលែឹកនាំដោយដោក Muneo Tashiro (នយក
និងជាក្បធាននយកក្បរិបរតិការ)បានបរិច្ចាកទឹកក្បាក់ចាំនួន ម្ួយដសនបារ ែល់កាកបារក្កហម្ថ្ងដែើម្ាបីជួយែល់
ជនរងដក្រោះដោយសារទឹកជាំនន់ដៅភាគខាងរាបូងថ្នក្បដទសថ្ងតាម្រយៈដោក Priyangsri Watanakun (ជាំនួយការ
ទូដៅ និងជានយកការិយាល័យដសែងរកម្ូលនិធិ)និងដោកក្សីJanprapa Vichitcholchai (នយករងថ្ន
ការិយាល័យដសែងរកម្ូលនិធិ)

Related News

ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារ ដឹ ហ្រ្កេត ឌ្យូក ភ្នំពេញ( The Great Duke Phnom Penh) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលសុី មានកិត្តិយសបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតគម្រប់ ៨៣ឆ្នាំ របស់លោកបណ្ឌិត កាន់ឆៃ គាស្រ៊ីថាណាកន

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្មុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការម៉ូតូ Honda Click 150CC និង ADV 150CC ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ ២០២០ និងកម្មវិធីជួបជុំដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច