កីឡា

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Tiger Street Football festival 2019”ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 32ក្រុមចុងក្រោយ

ក្នុងខែមេសា ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពាន “Ganzberg Cup 2019”, បច្ចប្បន្នពួកយើងកំពុងនៅក្នុងការប្រកួត

Other activities:

Pick up garbage after practice. We respect pitch and supporters with clean. We hope it will be a new culture.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “GANZBERG FUTSAL CUP 2018” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 2

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពាន “Tiger Street Football festival” មានក្រុមចំនួន 120ពីរាជធីនីភ្នំពេញ និង230មកពីតាមបណ្តាខេត្ត យើងទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 3ក្នុងមណ្ឌល ភ្នំពេញ និងលេខ4 ទូទាំងខេត្តក្រុង

នៅក្នុងខែ តុលា ពួកយើងចុះឈ្នោះលេខពា “INTEGRITY FOOTBALL CUP 2017” ទទួលបានចំណាតថ្នាក លេខ១

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Holy Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 4

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “Pocari Sweat Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 8ក្រុមចុងក្រោយ

2015 ពួកយើងចាប់ផ្តើមលេងបាល់ទាត់ ដោយមានឈ្នោះផ្លូវការ “GLF Football Club”.

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “K11 Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ 8ក្រុមចុងក្រោយ

ពួកយើងចុះឈ្នោះលេងពាន “4D Cup” ទទួលបានចំណាបថ្នាកលេខ ៣

ពួកយើងចាប់បង្កើតក្រុម ប៉ុន្តែមិនមានឈ្នោះផ្លូវការនូវឡើយ

2012