ម៉ាស៊ីនច្រូត


D ស៊េរី


ម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ


B ស៊េរី


L ស៊េរី


M ស៊េរី