លក្ខខណ្ឌផលិតផល ហុងដា ថ្មី

New Product Update

អតិថិជនអាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

  • មិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ដំបូង (០%)
  • គ្មានអ្នកធានា
  • អត្រាការប្រាក់ពិសេស ១,៥%

អតិថិជនអាចទទួលបានម៉ូតូក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២៤ម៉ោង ជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែទាប ហើយរយៈពេលបង់រំលស់មានចាប់ពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៣ឆ្នាំ