គ្រឿងចក្រកសិកម្ម គូបូតា

glf-samjamphoto

ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease PCL បានធ្វើការចុះហត្ថលេខាទៅលើ
អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SIAM KUBOTA
ដើម្បីក្លាយជាដៃគូផ្លូវការ​ និងធ្វើសហប្រតិបត្តិកាជាមួយក្រុមហ៊ុន
គូបូតាកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគ្រឿង
ចក្រកសិកម្មនៅ តាមបណ្តាហាងលក់គ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតាផ្លូវការ​
ដែលជាផលិតផលមានឈ្មោះល្បីនិងឈាន មុខគេខាងផ្នែកកសិកម្មនៅ
ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

pimgpsh_fullsize_distr