បុគ្គលិកគឺជាកត្តាដែលជំរុញភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ពួកគេគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏វិសេសវិសាល ហើយយើងនៅតែបន្តកសាងក្រុមការងារដែលមានការសហការដ៏រឹងមាំមួយ។

^DF74AAE53DD8B4FED7E11F2DAF39EB27803A360BA3FBF65B31^pimgpsh_fullsize_distr