ភាពឯកជន និងសុវត្ថិភាពរបស់គេហ័ទំព័រ

1. ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់អតិថិជន
ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នឹងរក្សាភាពឯកជន និងការសម្ងាត់របស់អតិថិជនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ ជាទូទៅពួកយើងប្រមូលព័ត៌មានមកពីអតិថិជនដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈប្រភពមួយចំនួនដូចជា៖ ការិយាល័យ ឥណទាន អាជ្ញាធរភូមិ ភ្នាក់ងារ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិច។

2. ការបង្ហាញព័ត៌មានអតិថិជន
ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី អាចនឹងត្រូវការបង្ហាញព័ត៌មានអតិថិជនដូចជា៖ ប្រវត្តិឥណទានដែលស្របទៅនឹងគោលការណ៍ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងគោរពទៅតាមច្បាប់នៃស្ថាប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។
3. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
គ្រប់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហ័ទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃគឺសម្រាប់គោលបំណងជាទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយគ្រប់ព័ត៌មានយើងនឹងរក្សា និងកែតម្រូវស្របទៅតាមពេលវេលា។ គ្រប់មាតិការ ស្នាដៃសិល្បះ រូបភាព និងការរចនាទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ។ ពួកយើងមិនអនុញ្ញាតអោយធ្វើការប្រែ និងដាក់បញ្ចូលឯកសារ ឬប្រើប្រាស់ពីភាគីទី 3 ដោយគ្មានការផ្តល់ដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរឡើយ។

4. ការផ្លាស់ប្តូរ និងការទទួលយក
ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែមាតិការ និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហ័ទំព័រឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងជូនទៅអតិថិជន និងសាធារណៈជន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ 096 60 60 666