ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបាន​ចាត់តាំងដោយភាគហ៊ុននិក និងជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិង​ចាត់ចែង​ កំរិតខ្ពស់បំផុតនៃក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន។ ត្រឹមឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន​សមាជិកនិង​ព័ត៌មាន របស់នាយក​នីមួយៗ​នៃ​ក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន ​មានដូចខាងក្រោម៖

១.​ លោក មូនេអូ តាស៊ីរូ ជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២. លោក ហ្វូមីអូ ឃ្យូម៉ា ជានាយកឯករាជ្យ

៣. លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ ជា​នាយកនិងនាយកប្រតិបត្តិ

៤. លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា ជា​នាយក​និង​នាយកប្រតិបត្តិរង

៥. លោក ផល្លី យិន ជានាយកនិងសមាជិកនៃគណកម្មាធិការសវនកម្ម

៦.លោក​ វ៉ាន់ឌី ឡេង ​ជា​នាយក​និង​សមាជិកនៃគណកម្មាធិការគ្រប់គ្រង​​​ហានិភ័យ

៧. លោក​ រតនៈ ដាំ ជានាយកនិងសមាជិកនៃ​គណកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​និង​ប្រាក់បៀវត្ស

 

គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

Print

លោក រិគី អ៊ីស៊ីហ្កាមិ

នាយកប្រតិបត្តិ

Print

លោក យូស៊ូកិ កូអ៊ីស៊ូម៉ា

នាយកប្រតិបត្តិរង

Print

លោក ឡេង វ៉ាន់ឌី

ប្រធានពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

Print

លោក យិន ផល្លី

ប្រធានប្រតិបត្តិការគូបូតា

Print

លោក ដាំ រតនៈ

ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង