ម៉ូតូ ហុងដា

honda-customer

គ្រឿងចក្រកសិកម្ម គូបូតា

GLF ~ samjamphoto 1249

លក់ដេញថ្លៃ

GLF Auction

យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុនជីអិល ហ្វាយនែន គឺបន្តនៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ និងឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគ្របដណ្តប់ទៅដល់តំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
យើងប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាអោយបាន នូវភាពជាអ្នកឈានមុខគេ និងតែមួយគត់ក្នុងការផ្តល់នូវកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថលសំរាប់ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease PCL ដែលមានបេសកម្មក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់អតិថិជនសក្តានុពលប្រហែល ២,៥ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថល។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

One and only rural area dominator

ក្រុមហ៊ុន​តែ​មួយ​គត់​និង​ឈាន​មុខ​គេ​ដែល​គ្រប​ដណ្តប់​នៅ​តំបន់​ជនបទ

More than 5000 of sales channels

បណ្តាញលក់ច្រើនជាង ៥ពាន់

Operation in all 25 cities_provinces

ប្រតិបត្តិការ ទូទាំង២៥ ខេត្ត/ក្រុង

1000 employees

បុគ្គលិកបំរើការ ជាង ១.០០០ នាក់

30mns-02

រយៈពេលអនុម័តត្រឹមតែ៣០នាទី

3

ភាពជោគជ័យរបស់ ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease មានរយៈពេលជាង ៣៥ ឆ្នាំ

ព័ត៌មានថ្មីៗ